Budowa Drogi Zielonej w Gdańsku

W ramach Budowa Drogi Zielonej wraz z przebudową i budową drugiej jezdni ul. Gospody w Gdańsku realizujemy:

1. Tunel Drogi Zielonej pod torami PKP i SKM – konstrukcja

Tunel zaprojektowano na obciążenia kolejowe klasą „+2” wg PN 85/S-10030. W tunelu przebiega droga kołowa – „Droga Zielona” i ciąg pieszo rowerowy. Cała konstrukcja obiektu składa się z trzech osobnych konstrukcji, dla każdej z jezdni i ciągu pieszo – rowerowego. Układ statyczny każdej konstrukcji stanowi rama żelbetowa jednoprzęsłowa o przekroju zamkniętym i rozpiętości w świetle ścian 9.00m dla części drogowej oraz 5.26m dla części pieszo – rowerowej. Od strony al. Grunwaldzkiej zaprojektowano skrzydła równoległe do osi torów jako ścianki szczelne obetonowane i zwieńczone oczepem żelbetowym, od strony ul. Gospody do obiektu „dochodzą” mury oporowe.

Ze względu na utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego wybrano budowę tunelu metodą przecisku pod nasypem kolejowym. Metoda ta polega na sprefabrykowaniu pojedynczej ramy tunelu w osi projektowanej, a następnie wsunięciu jej przy uŜyciu siłowników hydraulicznych pod torowisko kolejowe. W trakcie procesu wsuwania konstrukcji ciągłość ruchu kolejowego jest utrzymana, wprowadzone są jedynie ograniczenia prędkości kursowania pociągów do max 60km/h. Po wsunięciu jednej ramy przystępujemy do wsuwania kolejnej i kolejnej.

Ogólne gabaryty obiektu:
– długość całkowita 21.009 m
– szerokość całkowita 2 x 10.45 (cz. drogowa)+6.46 (cz. pieszo-rowerowa)=27.36 m
– szerokość jezdni w każdym kierunku 2×3,5 m
– szerokość ciągu pieszo-rowerowego 5.26 m
– spadek podłużny, jednostronny w kierunku ul. Gospody 2 %.

2. Kładka pieszo-rowerowa łaczaca ul. Sulisława z terenem Hipodromu wraz z kładka technologiczna – konstrukcja

2.1. Kładka pieszo-rowerowa

Kładke zaprojektowano na obciażenie tłumem pieszych (4,0kN/m2) oraz na awaryjny przejazd pojazdu o masie całkowitej 150kN. (wg PN-85/S-10030). Układ statyczny kładki to belka wolnopodparta, dwuprzesłowa o rozpietosciach 18,8+8,55m. Konstrukcje kładki stanowi stalowa płyta ortotropowa z czterema blachownicowymi dźwigarami oraz usztywnieniami z płaskowników. Dodatkowo konstrukcje usztywniono za pomoca poprzecznic w rozstawie 2.35m. Na obiekcie przewidziano scieżke rowerowa szerokosci 2,0m, oraz ciag pieszy szerokosci 3,0m.

Ogólne gabaryty kładki:
– rozpieto
ść teoretyczna kładki 18,8+8,55=27,35m;
– długo
ść konstrukcji stalowej 27,85m;
– szerokość całkowita 5,88m;
– rozstaw poprzecznic 2,350 i 1,5m;
– kat skrzyżowania z przeszkoda 90°.

2.2. Kładka technologiczna

Układ statyczny kładki to belka wolnopodparta, dwuprzesłowa o rozpietosciach 18,8+8,55m. Konstrukcje kładki stanowia dwa dzwigary stalowe blachownicowe, połaczone w poziomie pasów dolnych poprzecznicami z dwuteowych profili stalowych. Na poprzecznicach dolnych podparto rury CO, rury wodociagowe oraz ułożono pomost dla obsługi z kratek stalowych. Kable sieci energetycznej i elekomunikacyjnej spoczywaja na wspornikach po stronie wewnetrznej dzwigarów. Na górze po obu stronach kładki zaprojektowano balustrady osłonowe mocowane do pasów górnych dźwigarów. Kładke zaprojektowano na obciażenia technologiczne od rur CO 1,5kN/m, rur wodociagowych-1,5kN/m oraz obciażenia chodnika roboczego ( tłum ) – 1.5kN/m2.

Ogólne gabaryty kładki:
– rozpiętość teoretyczna kładki 18,8+8,55=27,35m;
– długość konstrukcji stalowej 27,63m;
– szerokość całkowita 2,7m;
– szerokość chodnika roboczego 1,00m;
– rozstaw poprzecznic 1,2, 1,0 i 1,55m;
– kat skrzyżowania z przeszkoda 90°.

2.3. Podpory

Podporę pośrednią (filar) obiektu posadowiono za pośrednictwem pali wierconych Ø 800 i długości 10m. Pale fundamentowe zaprojektowano w technologii zagłębiania i wyciągania rur obsadowych głowicą pokretną tak, aby dla każdej podpory w odniesieniu do maksymalnych sił z układu podstawowego obciażeń spełniony był warunek nośności pali w grupie. Korpusy oraz ławy fundamentowe zaprojektowano z betonu B35 – przyczółki, B40 – filar i zbrojono stalą BSt500S i St3SX-b. Jeden z przyczółków zaprojektowano jako żelbetowy oczep muru oporowego, drugi jako masywny, żelbetowy, ze skrzydłami. Podpory pośrednie kładki pieszo-jezdnej i technologicznej, w postaci filarów z oczepem, posadowiono na wspólnej ławie fundamentowej (zdylatowanej). Zarówno kładka pieszo-jezdna jak i kładka technologiczna oparte sa na tych samych przyczółkach.